Algemene voorwaarden W&W Audio

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van W&W Audio. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van W&W Audio.
1.2 Door het plaatsen van een basisvermelding en/of advertentieopdracht geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. W&W Audio behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Prijzen
2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen zijn in EURO's en inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.
2.4 Prijzen van Luidsprekers zijn per paar (m.u.v. center speakers) tenzij anders vermeld.

3. Afkoelperiode
3.1 Mocht een artikel niet voldoen aan uw wensen kunt u dit artikel binnen 7 dagen aan ons retourneren. Bij retourzendingen zijn de verzendkosten en het risico voor uw rekening.

4. Gegevensbeheer
4.1 Indien een bestelling plaatst bij W&W Audio, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. W&W Audio houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 W&W Audio respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 W&W Audio maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5. Offertes
5.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
5.2 Mondelinge toezeggingen verbinden W&W Audio slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
5.3 Alle offertes zijn onder voorbehoud van verkoop. Het kan voorkomen dat het product waarvan u een offerte hebt gehad al verkocht is.

6. Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst tussen W&W Audio en een klant komt tot stand nadat een opdracht door W&W Audio op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 W&W Audio behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren, waarbij restitutie van het betaalde bedrag zal plaatsvinden.

7. Afbeeldingen en specificaties
7.1 Alle afbeeldingen; foto´s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van W&W Audio gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht
8.1 W&W Audio is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van W&W Audio. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 W&W Audio behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is W&W Audio gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Aansprakelijkheid
9.1 In geen geval kan W&W Audio aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
9.2 De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. W&W Audio geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
9.3 Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van W&W Audio zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. W&W Audio is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. W&W Audio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.
9.4 W&W Audio is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen W&W Audio en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij W&W Audio er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.